Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Fri, 24 Feb 2017 08:05:14 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Гласила на Македонската обединета општина на Западна Австралија (21) http://mn.mk/iselenici-region/12920-Glasila-na-Makedonskata-obedineta-opstina-na-Zapadna-Avstralija-21 http://mn.mk/iselenici-region/12920-Glasila-na-Makedonskata-obedineta-opstina-na-Zapadna-Avstralija-21 mpa21-180

Гласилото „Наш  свет“ започна да се печати во септември 1986 година како орган на Македонската обединета општина на Западца Австралија (инкорпорација). Него го уредуваше редакциски одбор чиј главен и одговорен уредник беше истакнатиот иселеник Сашо Цветкоски, а членови на Одборот Зоран Ќосески и Милорад Јакимов. Првиот број од „Наш свет“ содржи дваесет и осум страници на формат 19x29 см. Се печатеше на ли- тературен македонски јазик со кирилица, а имаше текстови и на англиски јазик, како и материјали преземени од весници и списанија што се издаваа во Република Македонија, кои се однесуваат на историското и културното минато на македонскиот народ и Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 22 Feb 2017 02:02:00 +0000
Манастирите во Куртеа од Арџес – поддржувачи на Македонската православна црква http://mn.mk/iselenici-region/12919-Manastirite-vo-Kurtea-od-Ardzes-–-poddrzuvaci-na-Makedonskata-pravoslavna-crkva http://mn.mk/iselenici-region/12919-Manastirite-vo-Kurtea-od-Ardzes-–-poddrzuvaci-na-Makedonskata-pravoslavna-crkva romanija4-1-180Во Букурешт се печатело и списанието „Илинден“. Тоа било второ списание на македонски јазик што се печатело во источноевропските земји. Списанието било орган на Централниот совет на организацијата „Илинден“. Се печатело на македонски јазик со кирилица, употребувајќи и руски букви, на формат 16,5 х 25,5 см. Списанието од август 1952 година излегувало на четиринаесетина страници, како периодично гласило. Потоа, во 1963 година излегол и првиот број на списа-нието „Македонски живот“ како периодично издание. Тоа се печатело на македонски јазик и кирилица, на формат 14 х 21 сантиметри, во тираж од 2.000 примероци.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 22 Feb 2017 02:01:00 +0000
Влашко и преселбите во „Ветената земја“ и за бројни Македонци http://mn.mk/iselenici-region/12911-Vlasko-i-preselbite-vo-Vetenata-zemja-i-za-brojni-Makedonci http://mn.mk/iselenici-region/12911-Vlasko-i-preselbite-vo-Vetenata-zemja-i-za-brojni-Makedonci romania3-180Од памтивек влашката земја била „ветена земја“ за голем број Македонци, особено од западниот дел на Македонија, кои со торбата на рамо, тргнале по белиот свет да спечалат и, пак, да се вратат во Македонија на дедовските огништа, на своите корени. Таквите печалбарски движења, според некои пишувани документи и од комуникацијата со бројни раскажувачи, може да се каже дека биле прилично интензивни и оставиле свој белег врз историјата на македонскиот народ.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 15 Feb 2017 02:05:00 +0000
Гласот на Македонците од Егеј на петтиот континент (20) http://mn.mk/iselenici-region/12894-Glasot-na-Makedoncite-od-Egej-na-pettiot-kontinent-20 http://mn.mk/iselenici-region/12894-Glasot-na-Makedoncite-od-Egej-na-pettiot-kontinent-20 united-macedonia-180

Весникот „Глас на егејските Македонци“ се појави во мај 1986 година, на 4 страници, на формат 29 х 42 см., како орган на Движењето за човечки и национални права за Македонците во Егејска Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 15 Feb 2017 02:00:00 +0000
Гласилата „Копнеж“ од Њукасел и „Духовна искра“ од Џилонг (18) http://mn.mk/iselenici-region/12873-Glasilata-Kopnez-od-Njukasel-i-Duhovna-iskra-od-Dzilong-18 http://mn.mk/iselenici-region/12873-Glasilata-Kopnez-od-Njukasel-i-Duhovna-iskra-od-Dzilong-18 newcastle-united-180

Првиот број на информативното гласило „Копнеж“ излезе во Адамстаун, населба во Њукасл, во април 1984 година. Тоа е печатено во вид на списание, еднаш месечно на 16 страници, среден формат (21x30 см.). На насловната страница во левиог агол има фотографија од Гоце Делчев, а под неа со големи букви стои името Копнеж со кирилица, како весник на Македонците. Цената на весникот е 60 центи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 08 Feb 2017 02:02:00 +0000
Новата слика на метрополата Букурешт http://mn.mk/iselenici-region/12872-Novata-slika-na-metropolata-Bukurest http://mn.mk/iselenici-region/12872-Novata-slika-na-metropolata-Bukurest bukurest-180Престојот во Букурешт го искористивме да се за­познаеме со некои особености на овој убав, со многу ка­рактеристики велеград на кон­трас­ти. Букурешт е главен град на Романија. Не­говото име уште со формирањето во 1459 година е тесно поврзано со името на веројатниот принц Бу­кур, кој можеби бил рибар или овчар, во зависност од легендата. Меѓутоа, денес во Ро­манија велат дека името на главниот град е по­вр­зано со роман­скиот збор „букурие“ што значи „за­до­волство, ра­дост, милост“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 08 Feb 2017 02:01:00 +0000
Романија – пријателската земја на Македонија и на Македонската православна црква http://mn.mk/iselenici-region/12847-Romanija-–-prijatelskata-zemja-na-Makedonija-i-na-Makedonskata-pravoslavna-crkva http://mn.mk/iselenici-region/12847-Romanija-–-prijatelskata-zemja-na-Makedonija-i-na-Makedonskata-pravoslavna-crkva romanija1-180Романија е земја во југоисточна Европа, а се граничи со Украина и Молдавија на североисток, со  Унгарија и Србија на запад и со Бугарија на југ (по должината на реката Дунав), додека на исток има мал излез на Црното Море. Источните и јужните  Карпати  минуваат низ централниот дел на земјата, чиј главен град е Букурешт. Таа е членка на НАТО од 2004 година. На 25 април 2005 година, пак, Романија го потпиша договорот за членство во Европската унија, а нејзин полноправен член е од 1 јануари 2007 година, заедно со Бугарија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 01 Feb 2017 02:02:00 +0000
„Македонски весник“ - значаен информатор на Македонците во Австралија (19) http://mn.mk/iselenici-region/12846-Makedonski-vesnik---znacaen-informator-na-Makedoncite-vo-Avstralija-19 http://mn.mk/iselenici-region/12846-Makedonski-vesnik---znacaen-informator-na-Makedoncite-vo-Avstralija-19 mpa19-10

Гласилото „Македонски весник“ беше еден од позначајните македонски информатори во Австралија што се печататеше на литературен македонски јазик, а има материјали што се објавуваат и на англиски јазик. Тој претставува вистински информатор на македонската култура, јазик, литература, нсторија, минато и сегашност. Во голема мера настојува духовно да ги обедини македонзските иселзеници во новата средина и да го афирмира македонското име и нација во демократска Австралија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 01 Feb 2017 02:01:00 +0000
Во Квимбијан - СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ДРУШТВО „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ http://mn.mk/iselenici-region/12821-Vo-Kvimbijan---SVECENO-OTVORANjE-NA-LITERATURNOTO-DRUSTVO--VANCO-NIKOLESKI http://mn.mk/iselenici-region/12821-Vo-Kvimbijan---SVECENO-OTVORANjE-NA-LITERATURNOTO-DRUSTVO--VANCO-NIKOLESKI blagodarnica-bibl-vanco-nikoleski-180На 14 јануари 2017 година во просториите на црковната сала Св. Пророк Илија, во населбата Квимбијан, која е сместена веднаш до австралиската престолнина Канбера, се одржа свеченото отворање на Македонското литературно друштво и библиотеката кои го носи името на македонскиот детски песник и раскажувач Ванчо Николески. Уште во почетокот убаво е да напоменеме дека иницијатори за отворање на ова друштво се господата Наум Трајчески и Наум Пауноски, кои потекнуваат од охридските села Издеглавје и Куратица.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 25 Jan 2017 08:33:36 +0000
Весникот „Изгрев“ – едно од најтиражните гласила во Австралија (17) http://mn.mk/iselenici-region/12817-Vesnikot-Izgrev-–-edno-od-najtiraznite-glasila-vo-Avstralija-17 http://mn.mk/iselenici-region/12817-Vesnikot-Izgrev-–-edno-od-najtiraznite-glasila-vo-Avstralija-17 aus17-180

Во почетокот гласилото „Изгрев“ се појави на мал формат (16,5 х 21 см), за подоцна да продолжи во форма на весник (29x41 см.) на 20 страници, содржински добро подготвен и технички уреден. Често ги менуваше симболите на главата, која е на македонски и на англиски јазик, при што се употребуваа сонцето со 16 краци, етничката карта на Македонија, а речиси кај сите броеви е присутен симболот црвено сонце што изгрева. Исто така на клишето на главата стои дека тоа е списание на англиски и на македонски јазик.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 25 Jan 2017 02:02:00 +0000