Среда, 07 Октомври 2020   
Македонско Одринско Ополчение (доброволство) 1912 – 1913 од Гостивар и гостиварско

1

Македонско-одринското ополчение е доброволна воена формација за време на Балканските војни.

Вкупната бројна состојба на Македонско-одринското ополчение во пролетта 1913 година изнесувала 14.670 луѓе, од кои 11.470 од Македонија, 1.215 од Одринска Тракија и 2.512 од Царство Бугарија.

По добивањето оружје од бугарската армија, Македонско-одринското ополчение веднаш бил префрлен на фронтот во Тракија. На Тракискиот фронт Штабот на Македонско-одринското ополчение бил распуштен, а бригадите препотчинети. Првата бригада е ставена под команда на Хајреболскиот одред, втората добила задача да се концентрира југоисточно од Мустафапаша (денес Свиленград) и да настапува кон Димотика и Дедеагач. Третата бригада влегла во состав на Ѓумурџинската група, односно во Крџалискиот одред. На 7 ноември 1912 година започнале борбените дејства.

Македонските доброволци, се покажале мошне борбени и успеале уште во првиот налет да ги принудат силите на Јавер-паша на повлекување, при што Турците имале бројни загуби. Во меѓувреме биле формирани уште три доброволни баталјони: Кукушкиот, Воденскиот и Штипскиот. Со нив била засилена секоја бригада со уште по еден баталјон.

Македонско Одринско Ополчение (доброволство) 1912 – 1913 од Гостивар и гостиварско

 

 •   Балин Дол
  •        Змејков Паисиј – с. Балин Дол, гостиварско; 1-а рота на 8-ма Костурска дружина; 16.10.1912г. – 10.08.1913г.; орден “За храброст“ IV ст.
  •        Петров, Серги Павлов – 24 годишен; с. Балин Дол, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г.- 08.08.1913г. исчезнал без трага.
 •   Бродец
  •        Јосифов, Стојан Савов – 27 годишен; с. Бродец, гостиварско; млекар; II-одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 12.06.1913г.
 •   Волковија
  •        Илчев, Бецко (Б’цко)- с. Волковија, тетовско-гостиварско; 1-а рота на 5-а Одринска дружина; 21.07.1913г. – 10.08.1913г.
  •        Каравелов, Крсто – 30 годишен; с. Волковија, тетовско-гостиварско; млекар; IV – одделение; 1-а рота на 10-а Прилепска дружина; 20.10.1912г. – неизвесно; орден “За храброст“ IV ст.
  •        Савов, Младен Минев – 17 годишен; с. Волковија, тетовско-гостиварско; бозаџија; IV – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – неисвесно.
  •        Мицов, Сотир Новев – 27 годишен с. Волковија, тетовско-гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно
  •        Мицев, Жотир Ноев –  с. Волковија, тетовско-гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 22.09.1912г. – неизвесно
  •        Савов, Младен Минев – 17 годишен с. Волковија, тетовско-гостиварско; бозаџија; IV – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. - неизвесно
  •        Симеонов, Димитар (Силјанов) Стојанов – с. Волковија, тетовско-гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. - неизвесно
  •        Билбилов, Тодор Спиров – с. Волковија, тетовско-гостиварско, 1-а рота на 2-а Скопска дружина; сборна партизанска рота – МОО; 22.09.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Стефанов, Раде Илиев – 18 годишен; с. Волковија, тетовско-гостиварско; бозаџија; III –одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно; ранет на 18.06.1913г.
  •        Стефанов, Угрин Илиев – 27 годишен; с. Волковија, тетовско-гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 26.01.1913г. убиен.
 •   Вруток
  •        Ангелов, Соломон Томов – с. Вруток, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Арсенов, Саве Трајчев – 46 годишен; с. Вруток, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно; ранет на 26.01.1913г.; орден “За храброст“ IV ст.
  •        Георгиев, Серги Бошков – с. Вруток, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.11.1912г. – неизвесно.
  •        Давитков, Стојан Георгиев – с. Вруток, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно; крст “За храброст“ IV ст.
  •        Исаков, Трпе Дрецков – 25 годишен; с. Вруток, гостиварско; бозаџија; IV – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Лулков, Филип Трифонов – с. Вруток, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Петров, Саве Сотиров – 18 годишен; с. Вруток, гостиварско; бозаџија; II- одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно
  •        Петров, Тодор Арсов – 26 годишен; с. Вруток, гостиварско; бозаџија; I клас; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 26.01.1913г.; убиен кај Шар Кој
  •        Стефанов, Марко Серафимов – с. Вруток, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – неизвесно.
  •        Спасенов, Георги Синадинов – 36 годишен; с. Вруток, гостиварско; бозаџија; IV – одделение; 20.09.1912г. – неизвесно; ранет 20-21.06.1913г. кај Пониква, кочанско
  •        Спасенов, Лефко Теофилов – 39 годишен; с. Вруток, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Сталев, Груне Јаков (Јаковов) – 35 годишен; с. Врутко, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – неизвесно.
  •        Јанев, Јовче Трпев – 32 годишен; с. Вруток, гостиварско; бозаџија; II – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; неизвесно – 26.01.1913г.; убиен.
  •        Јанев, Богоја (Благоја) Аврамов – 21 годишен; с. Вруток, гостиварско; лебар; III – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – 22.06.1913г.; убиен
 •   Галате
  •        Колев, Коло Симов – с. Галате, гостиварско; 1-а рота на 2-Скопска дружина; 20.09.1912г – неизвесно
 •   Горна Бањица
  •        Алексиев, Исаил Иванов – 35 годишен; с. Горна Бањица, гостиварско; бозаџија; 1-рота на 2-ра Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
 •   Гостивар (град)
  •        Арнаудов, Пано Давчов – 30 годишен; г. Гостивар; алваџија; IV- одделение; во четата на Дончо Златков; нема податоци за неговото пристапување.
  •        Блажев, Симеон  – 25 годишен; г. Гостивар; работник; нестроеве рота на 4-а Битолска дружина; 02.10.1912г. – 09.07.1913г. убиен
  •        Георгиев, Александар – г. Гостивар; 1-а рота на 9-а Велешка дружина; 01.01.1913г. – неизвесно.
  •        Н. Арнаутчето – г. Гостивар; Војвода; еден од дејците на ВМОРО и ВМРО; учесник во Ополчението.
  •        Поп Григоров, Андон – 38 годишен; г. Гостивар; шивач; основно образование; 2-а рота на 10-а Прилепска дружина; 20.10. (20.11.) 1912г. – неизвесно.
  •        Силјанов, Нофо Иванов – 27 годишен; г. Гостивар; тенеќеџија; III- одделение;1-а рота на 2-а Скопска дружина; 28.09.1912г. – неизвесно.
  •        Џоков, Павел Д. – 30 годишен; г. Гостивар; земјоделец; основно образование; 14-а Воденска дружина; нема податоци за неговото пристапување.
 •   Гостиварско
  •        Богданов, Марко – гостиварско; 4-а рота на 5-а Одринска дружина; 02.10.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Груев, Васил Иванов – 20 (22) годишен; гостиварско; место на живеење г. Самоков, Бугарија; градинар; во четата на Георги Занков; 1-а рота на 11-а Серска дружина; 17.09.1912г. – 19. 06. 1913г. Убиен
  •        Петров, Петар Апостолов – гостиварско; 1-а рота на 10-а Прилепска дружина; 16.10.1912г. – 20.10.1913г. исчезнал без трага.
 •   Ѓоновица
  •        Савов, Саве Павлов – с. Ѓоновица, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно
 •   Дебреше
  •        Антов, Васил Димитров – 30 годишен; с. Дебреше, гостиварско; лебар; I – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; неизвесно – 26.01.1913г. убиен.
  •        Боев, Андреа Јакович – с. Дебреше, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно
  •        Георгиев, Саве Ефимов – 25 годишен; с. Дебреше, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 26.01.1913г. починал
  •        Ефтимов, Мерџан с. Дебреше, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно
  •         
 •   Дух (Дуф)
  •        Арсов, Александар - 28 годишен; с. Дух, гостиварско; работник; грамотен; нестроева рота на 9-а Велешка дружина; 16.10.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Јосифов, Трпе Зафиров – 36 годишен; с. Дух, гостиварско; слаткар; IV- одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 26.01.1913г. убиен кај Шар Кој
 •   Јеловце (Еловце, горно и долно)
  •        Антонов, Билбил Никодимов – с. Долно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 15.10.1912г. – неизвесно
  •        Андонов, Јаким Стамов – 28 годишен; с. Долно Еловце, гостиварско; бозаџија; III – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 26.01.1913г. убиен кај Шар Кој
  •        Андеев, Никола Коло Панов – с. Горно Еловце, гостиварско; војвода на Скечанската чета; 2-а рота на 2-а Скопска дружина; сборна партизанска рота –  МОО; неизвесно – 10.08.1913г. крст “За храброст“ IV ст.
  •        Антонов, Израил Саздов (Сазданов) – с. Горно Еловце, гостиварско; 1- а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Атанас, Албански – с. Горно Еловце, гостиварско; (1880-1943); револуционер и Војвода на ВМОРО и ВМРО; за време на Илинденското востание 1904г. е секретар во четата на Ванчо Србаков, а од 1907г. Кај Иван Алабакот. Има учествувано во Балканскит војни.
  •        Билбилов, Блаже Трпев – с. Долно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружиан; 10.10.1912г. – неизвесно.
  •        Дамјанов, Миле Личков – 27 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; IV – одделение; 1-а рота на 2- а Скопска дружина; 22.09.1912г. – неизвесно; ранет на 08.08.1913г.; орден “За храброст“ IV ст.
  •        Груев, Лазар Иванов – 25 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; бозаџија; III клас; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – неизвесно; ранет на 18.06.1913г. орден “За храброст“ IV ст.
  •        Давидов, Јане (Јани) Исаков – с. Долно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 29.09.1912г. – неизвесно
  •        Цветанов, Диле Филипов – 36 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; бозаџија; неграмотен; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 04.08.1913г. се разболел.
  •        Делев, Уки Јанакиев – с. Горно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – 10.08.1913г. крст “За храброст“ IV ст.
  •        Дуков, Шеро Симов – с. Долно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно; крст “За храброст“ IV ст.
  •        Ефремов, Радич - с. Еловце, гостиварско; место на живеење г. Видин, Бугарија; 4-а рота на 5-а Одринска дружина; 10.10.1912г. – неизвесно.
  •        Кипријанов, Велко – 37 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; алваџија; нестроева рота на 11-а Серска дружиан; 22.10.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Кулев, Трајчо Трпев – с. Долно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Сименов, Симеон Мерџанов – с. Горно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 12.09.1912г. – неизвесно.
  •        Премчев, Методи Момиров – 25 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; бозаџија; II клас; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно; ранет на 17.06.1913г.
  •        Стојков, Симон Цветков – 40 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 12.01.1913г. убиен.
  •        Стојков, Трајчо Трпев – 24 годишен; с. Горно Еловце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; сборна партизанска рота – МОО; 01.10.1912г. – 10.08.1913г.
 •   Железно речане ( Железна Река )
  •        Андреев, Брајко Стојков – 26 годишен; с. Железно речане, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. –неизвесно; ранет на 22.06.1913г.
  •        Арсинов, Наум Јовчев – 22 годисен; с. Железно речане, гостиварско; место на живеење с. Турски Трстеник, Никополско, Бугарија; бозаџија; 1-а рота на 2- а Скопска дружина; неизвестно – 18.06.1913г. убиен. 
  •        Мицов, Софре Исаков – с. Железно речане, гостиварско; бозаџија; IV клас; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 07.10.1912г.- неизвесно.
  •        Петров, Лазар – с. Железно речане, гостиварско; место на живеење град Браила, Румунија; Лазарет – МОО; 22.10.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Тодоров, Најден Илиев – 19 годишен; с. Железно речане, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; неизвесно – 18. 06. 1912г. Убиен кај Емирица.
 •   Здуња ( Здуње )
  •        Јаковлев, Григор Вељанов – 35 годишен; с Здуња, гостиварско; дјулгер; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 22.06.1913г.; убиен кај Пониква, Кочанско.
 •   Зубовце
  •        Богоев, Иван Илиев – с. Зубовце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Иванов, Миле Николов – 25 годишен; с. Зубовце, гостиварско; божаџија; IV – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно;  ранет на 17.06.1913г.; орден “За храброст“ IV – ст.
  •        Иванов, Најдо Стојанов – 30 годишен; с. Зубовце, гостиварско; бозаџија; II – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – 26.01.1913г.; убиен.
  •        Јосифов, Светозар Илиев – 20 годишен; с. Зубовце, гостиварско; бозаџија; IV – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Стефанов, Јосиф Мартинов  -  с. Зубовце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Мојсов, Аврам Симов – с. Зубовце, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Павлев, Тане – 22 годишен; с. Зубовце, гостиварско; шивач; 1-а рота на 11-а Серска дружина; 28.10.1912г. -10.08.1913г.
  •        Попов, Георги Кипров – 21 годишен; с. Зубовце, гостиварско; лебар; II – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 23.09.1912г. – неизвесно.
 •   Куново
  •        Јаковов, Георги Крстев – 18 годишен; с. Куново, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.10.1912г. – неизвесно; ранет на 18.06.1913г.
 •   Леуново
  •        Аврамов, Нестор – с. Леуново, гостиварско; 1-а рота на 1-а Дебарска дружина; неизвесно – 10.08.1912г.; ранет на 09.08.1913г.
  •        Матов, Филип Глигоров – 26 годишен; с. Леуново, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – 07.061913г. убиен.
  •        Стрезов, Никола – с. Леуново, гостиварско; 1-а рота на 1-а Дебарска дружина; нема податоци за неговото пристапување.
 •   Лешница
  •        Вељанов, Вељан Гергинов (Ѓурчинов) – 24 годишен; с. Лешница, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – неизвесно.
  •        Габров, Коста – с. Лешница, гостиварско; четата на Георги Занков, нема податоци за неговото пристапување.
  •        Георгиев, Никола – с. Лешница, гостиварско; место на живеење град Софија; четата на Георги Занков; 17.09.1912г. – 22.12.1913г.; орден “За храброст“ IV – ст.
  •        Новаков, Дилбер Евтов – 32 годишен; с. Лешница, гостиварско; бозаџија; II – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Костадинов, Илија -  с. Лешница, гостиварско; четата на Георги Занков; нема податоци за неговото пристапување.
  •        Манолов, Аце Нестор – с. Лешница, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Маслов, Петар Маслов – с. Лешница, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Мојсов, Аце Несторов – с. Лешница, гостиварско; 1-а рота на 2- а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Мојсов, Глигор Јакимов – 26 –годишен; с. Лешница, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 10.10.1912г. – 18.06.1913г.; убиен кај м. Емирица, кратовско.
  •        Пеев, Никола – 28 годишен; с. Лешница, гостиварско; бозаџија; I – одделение; 4-а рота на 9-а Велешка дружина; 05.10.1912г. – 10.08.1913г.; орден “За храброст“ IV ст.
  •        Стојанов, Марко Стамов – 36 годишен; с. Лешница, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09. 1912г. – 19.06.1913г.; убиен кај м. Емирица, кратовско.
 •   Маврово
  •        Ефтимов, Коста – с. Маврово, гостиварско; 4-а рота на 8-а Костурска дружина; 16.10.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Иванов, Јордан – 25 годишен; с. Маврово, гостиварско; бозаџија; основно образование; 1-а рота на 1-а Дебарска дружина; нема податоци за неговото пристапување.
  •        Пандов, Георги – с. Маврово, гостиварско; 1-а рота на 3-а Солунска дружина; 1-а рота на 1-а Дебарска дружина; 17.09.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Томов, Стојан – с. Маврово, гостиварско; 2-а рота на 5-а Одринска дружина; 20.07.1912г. – 10.08.1913г.
 •   Митре Крсти (Митрој Крсти)
  •        Ѓоков, Спас (Спасе) Апостолов – с. Митре Крсти, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 08.10.1912г. – неизвесно.
  •        Ѓоков, Сотир – с. Митре Крсти, гостиварско; 4-а рота и продоволствен обруз на 5-а Одринска дружина; 02.10.1912г. – 10.08.1913г.
  •        Ефремов, Неофит – 19 годишен; с. Митре Крсти, гостиварско; 4-а рота на 5-а Одринска дружина; 02.10.1912г. – 10.08.1913г.
 •   Печково
  •        Дрецков, Велко Белев – 24 годишен; с. Печково, гостиварско; бозаџија; II – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно
  •        Богоев, Георги Билбилов – 30 годишен; с. Печково, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; нема податоци за неговото пристапување.
  •        Богданов, Србин Билбилов – с. Печково, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Исаков, Миле Јорданов – 19 годишен; с. Печково, гостиварско; бозаџија; II – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – 26.01.1913г. убиен
  •        Манолов, Стојан Андреев – с. Печково, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Савов, Аркади Грунев – с. Печково, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно.
  •        Сотиров, Сотир Стефанов – 25 годишен; с. Печково, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно; ранет на 18.06.1913г.
 •   Пожарени (Пожаране)
  •        Илиев, Русе Новев – 22 годишен; с. Пожарени, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 18.09.1912г. – неизвесно
 •   Радиовце
  •        Илиев, Цветко Сјаров (Серов) – 18 годишен; с. Радиовце, гостиварско; бозаџија; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – 15.06.1913г.
 •   Сенокос
  •        Трпов, Најден Менов – с. Сенокос, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
 •   Сретково
  •         Груев, Грујо Спиров – 25 годишен; с. Сретково, гостиварско; работник; II клас; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно; ранет на 18.06.1913г.; орден “За храброст“ IV ст.
 •   Стенче
  •        Божанич, Божил – 53 годишен; с. Стенче, гостиварско-тетовско; кафеџија; 2-а рота на Ќустендилската дружина; 29.09.1912г. – неизвесно.
  •        Симов, Стојан Израилов – 24 годишен; с. Стенче, гостиварско-тетовско; работник; III – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 01.10.1912г. – неизвесно.
  •        Илчев, Безистен – 24 годишен; с. Стенче, гостиварско-тетовско; трговец; основно образование; Огнострелен парк – МОО; 30.11.1912г. – неизвесно.
  •        Костадинов, Филип – 25 годишен; с. Стенче, гостиварско-тетовско; трговец; основно образование; Огнострелен парк – МОО; 30.11.1912.г. – неизвесно.
 •   Тунчевише (Тумчевиште)
  •        Копров, Тома – 21 годишен; с. Тунчевише, гостиварско; 2-а рота на 9-а Велешка дружина; неизвесно – 05.08.1913г.; убиен.
  •        Кипрев, Тома – 21 годишен; с. Тунчевише, гостиварско; лебар; 3-а рота на 9-а Велешка дружина; 20.10.1912г. – неизвесно.
  •        Новаков, Исаил Петров – с. Тунчевише, гостиварско; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 28.09.1912г. – неизвесно.
  •        Теофилов, Манчо – 21 годишен; с. Тунчевише, гостиварско; бозаџија; I – одделение; 4-а рота на 9-а Велешка дружина; 08.10.1912г. – 10.08.1913г.
 •   Турчане (големо и мало)
  •        Груев, Страше Боев – 28 годишен; с. Турчани, гостиварско; бозаџија; IV – одделение; 1-а рота на 2-а Скопска дружина; 20.09.1912г. – неизвесно; орден “За храброст“ IV ст.
 •   Церово
  •        Иванов, Теодоси – с. Церово, гостиварско; 9-а Велешка дружина; неизвесно – 07.11.1912г.; убиен.
  •        Јовчев, Тодор Иванов – с. Церово, гостиварско; скулптор; IV – одделение; 4-рота на 9-а Велешка дружина; 16.10.1912г. – 07.11.1912г.; убиен кај Узун Химитлер
 

На прво место

News image

Драган Богдановски е роден на 18 септември 1929г. во Клечовце, Кумановско

Драган Богдановски е роден на 18 септември 1929г. во Клечовце, Кумановско

Историја

News image

Во Македонија луѓето немаат доверба во туѓите ослободители

МИРОСЛАВ ХУБМАЕР: ВО МАКЕДОНИЈА ЛУЃЕТО НЕМААТ ДОВЕРБА ВО ТУЃИТЕ ОСЛОБОДИТЕЛИ. ТАМУ СЕКОЈ МАКЕДОНЕЦ В...

Иселеници

Култура и туризам

News image

ДЕЛ ОД НЕСРЕЌАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА (20)

Сакаме да потенцираме дека македонските програми биле директен превод (збор за збор) од грчките пр...

Фељтон

News image

ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ДО ВРЕМЕТО НА ФИЛИП II МАКЕДОНСКИ (28)

За жал, она што од Атина било сметано за фер, очигледно било сметано за нефер од Т...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.