Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 25 Sep 2018 10:05:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Едмонд Бушие де Бел напишал книга под наслов: „La Macedoine et Les Macedoniens", (Раriѕ 1922, 80, IV. 303) http://mn.mk/istorija/15152-Edmond-Busie-de-Bel-napisal-kniga-pod-naslov-La-Macedoine-et-Les-Macedoniens"-Raridz-1922-80-IV-303 http://mn.mk/istorija/15152-Edmond-Busie-de-Bel-napisal-kniga-pod-naslov-La-Macedoine-et-Les-Macedoniens"-Raridz-1922-80-IV-303 la-macedoine-et-les-macedoniens-180Едмонд Бушие де Бел, роден на 23 август 1878 година во Везиње, Франција. Завршил класична гимназија во Кондорсе, а потоа дипломирал на правниот факултет. Како  доктор по право, бил висок финансиски службеник во Париз, советник во Министерството за финансии, а во текот на Првата светска војна заземал видно место во Главниот штаб на француската Источна армија на Балканот.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 12 Sep 2018 01:04:00 +0000
Ние, Македонската колонија во Русија, веќе настапивме во одбрана на Македонија http://mn.mk/istorija/15151-Nie-Makedonskata-kolonija-vo-Rusija-veke-nastapivme-vo-odbrana-na-Makedonija http://mn.mk/istorija/15151-Nie-Makedonskata-kolonija-vo-Rusija-veke-nastapivme-vo-odbrana-na-Makedonija Dimitrija_CupovskiПисмото на Д.Чуповски до митрополитот скопски Неофит

До неговото Високопреосвештенство
Митрополитот скопски Неофит

Ваше Високопреосвештенство,

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 12 Sep 2018 01:03:00 +0000
Коњицата гордост на македонската војска http://mn.mk/istorija/15150-Konjicata-gordost-na-makedonskata-vojska http://mn.mk/istorija/15150-Konjicata-gordost-na-makedonskata-vojska konjanica-240Македонските кралеви на своите монети прикажуваат најразновидни престави кои се поврзани со митологијата, растителниот и животинскиот свет, а преку кои симболично ја преставуваат својата позиција, титула, кралското потекло, како и психофизичките карактеристики. Македонските кралеви присвојувајќи ги атрибутите на аплицираните симболи на монетите, високо го издигнуваат своето кралско достоинстви, го дивинизираат и го преставуваат своето божје потекло.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 12 Sep 2018 01:02:00 +0000
Колибата на Апостол беше прибежиште на сите оние кои бегаа од турското правосудство http://mn.mk/istorija/15149-Kolibata-na-Apostol-bese-pribeziste-na-site-onie-koi-begaa-od-turskoto-pravosudstvo http://mn.mk/istorija/15149-Kolibata-na-Apostol-bese-pribeziste-na-site-onie-koi-begaa-od-turskoto-pravosudstvo Albert Sonichsen and macedonian revolutionaries-180Во последните денови на февруари 1906 година во Ениџевардарското Блато пристигнал војводата Лука Иванов, заедно со американскиот новинар и писател Алберт Сониксен. Американецот кој го познавал македонскиот јазик оставил силен впечаток врз македонските комити на војводата Апостол Терзиев и тие се однесувале кон него како кон човек на Македонската револуционерна организација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 12 Sep 2018 01:01:00 +0000
РУСКИОТ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО СОЛУН: ПОСТАВЕНО ПРАШАЊЕТО ЗА АВТОНОМИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/istorija/15109-RUSKIOT-GENERALEN-KONZUL-VO-SOLUN-POSTAVENO-PRASANjETO-ZA-AVTONOMIJATA-NA-MAKEDONIJA http://mn.mk/istorija/15109-RUSKIOT-GENERALEN-KONZUL-VO-SOLUN-POSTAVENO-PRASANjETO-ZA-AVTONOMIJATA-NA-MAKEDONIJA hitrovo-240РУСКИОТ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ВО СОЛУН:
НА ОПШТО СОБРАНИЕ БИЛО ПОСТАВЕНО ПРАШАЊЕТО
ЗА АВТОНОМИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ЗА ТАА ЦЕЛ БИЛА СОСТАВЕНА ПРИВРЕМЕНА ВЛАДА ОПОЛННОМОШТЕНА ДА ЈА БАРА АВТОНОМИЈАТА

(11 август 1880 год.)

“Руско генерално конзулство  Но 281
Од 30 јули/11 август 1880 г.  Солун

До Пресветлиот Алексеј Борисович Лобанов-Ростовски
Пратеништво на Н.И.В во Цариград

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 05 Sep 2018 15:44:30 +0000
НА ОПШТО СОБРАНИЕ БИЛО ПОСТАВЕНО ПРАШАЊЕТО ЗА АВТОНОМИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/istorija/15108-NA-OPSTO-SOBRANIE-BILO-POSTAVENO-PRASANjETO-ZA-AVTONOMIJATA-NA-MAKEDONIJA http://mn.mk/istorija/15108-NA-OPSTO-SOBRANIE-BILO-POSTAVENO-PRASANjETO-ZA-AVTONOMIJATA-NA-MAKEDONIJA avtonomna original-180РОМАНСКИОТ КОНЗУЛ ВО СОЛУН:
НА ОПШТО СОБРАНИЕ БИЛО ПОСТАВЕНО ПРАШАЊЕТО
ЗА АВТОНОМИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ЗА ТАА ЦЕЛ БИЛА СОСТАВЕНА ПРИВРЕМЕНА ВЛАДА ОПОЛННОМОШТЕНА ДА ЈА БАРА АВТОНОМИЈАТА

(12 август 1880 год.)

“Романски генерален конзулат Но 646
31 јули/12 август 1880 г. Солун

До министерството за надворешни работи во Букурешт
Ваша екселенцио, господин министре,

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 05 Sep 2018 15:36:23 +0000
КУЗМАН ШАПКАРЕВ ЗА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ (Софија, 1882 год.) http://mn.mk/istorija/15107-KUZMAN-SAPKAREV-ZA-GORGIJA-PULEVSKI-Sofija-1882-god http://mn.mk/istorija/15107-KUZMAN-SAPKAREV-ZA-GORGIJA-PULEVSKI-Sofija-1882-god pulevski-180“Јас знам овде еден македонски Бугарин (Македонец, н.б.) од дебарското село Галичник, кај којшто ма многу материјал собран од дебарските бугарски (македонски, н.б.) села. Кај него има песни, нарави, обичаи, приказни и разни други податоци за географската положба на оние месности.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 05 Sep 2018 15:14:24 +0000
Актот од 14 август, кој се однесува на границата помеѓу Бугарија и Источна Румелија http://mn.mk/istorija/15048-Aktot-od-14-avgust-koj-se-odnesuva-na-granicata-pomegu-Bugarija-i-Istocna-Rumelija http://mn.mk/istorija/15048-Aktot-od-14-avgust-koj-se-odnesuva-na-granicata-pomegu-Bugarija-i-Istocna-Rumelija balkan belligerants 1914-180Од Манчу, точка сместена помеѓу Сиври-Тач и Кадри-Тепе, каде што границата помеѓу помеѓу Бугарија и Источна Румелија се спојува, во согласност со актот од 14 август о.г., со главниот гребен на Родопите обележен на австриската карта како граница на стариот санџак на Софија, јужната граница на Бугарија, одејќи право кон југ, ја следи преку главната верига на Родопите јасно означената линија за поделбата на водите помеѓу басените Места-Карасу (Рополница и Граничар) од една страна, и Искар од друга, преку Ручкаја -Чал и Налбант; во висина на Курџалак, таа го зема правецот кон запад преку Чабирна и Демир-Капија се до Кидиница Гора...каде што скршнува кон југозапад, па преку Коџа-Корица-Гора доаѓа до Ај-Гедик (врв на планината...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 29 Aug 2018 01:01:00 +0000
Мијаците и Брсјаците не се Бугари ни Срби, тие се Македонци, род од посебно племе кое живее во Македонија од древноста http://mn.mk/istorija/15049-Mijacite-i-Brsjacite-ne-se-Bugari-ni-Srbi-tie-se-Makedonci-rod-od--posebno-pleme-koe-zivee-vo-Makedonija-od-drevnosta http://mn.mk/istorija/15049-Mijacite-i-Brsjacite-ne-se-Bugari-ni-Srbi-tie-se-Makedonci-rod-od--posebno-pleme-koe-zivee-vo-Makedonija-od-drevnosta jastrebov-180Рускиот конзул во Призрен, Јастребов:  Мијаците и Брсјаците не се Бугари ни Срби, тие се Македонци, род од  посебно племе кое живее во Македонија од древноста

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 29 Aug 2018 01:00:00 +0000
Си беше еднаш една држава http://mn.mk/istorija/15016-Si-bese-ednas-edna-drzava http://mn.mk/istorija/15016-Si-bese-ednas-edna-drzava zname-srm-180Си беше еднаш една држава, Социјалистичка Република Македонија, во границите на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 22 Aug 2018 01:32:59 +0000