Среда, 11 Септември 2019    Печати
Алтернативна Етимологија и Ономастика

bulka

Алтернативна Етимологија и Ономастика

МАКедонија и БУ[1]ЛГ/КАрија

За етимолошкото потекло на зборот Македонија и неговата семантика во научната јавност и јавноста воопшто познати се неколку теории. Едната е со хеленско потекло и ги посочува зборовите (макрос и донос како материјал за скованиот геотопонимот Македонија со преносно значење на висока/планинска земја) и потекнува од Античкиот Период. Постојат и неколку неосновани предложени значења поврзани со „Голема Мајка“ или „Мајката Земја“. Од друга страна за потеклото на името Булгарија исто така постојат неколку теории. Едната тврди дека потекнува од името на Степски народ кој полека емигрирал на Балканот, друга пак дека народите кои живееле по течението на реката Волга под одредени историско социјални услови или пак при природни катастрофи морале да емигрираат и се населиле на Балканскиот Полуостров.

Но за волја на вистината на мајчиниот јазик на локалните жители од Македонија, Булгарија но и народот кој живее во Југоисточна Србија, Југоисточна Албанија, Јужно Косово,  Северната територија на Република Грција, Јужна Романија, Европскиот и Крајбрежниот дел на Турција, името одностно имињата Македонија и Булгарија потекнуваат од најраспространетото и многу корисно растение за кое се употребуваат две имиња Мак и Булг/ка [2]. Тоа е збор односно име на најраспространетото и многу корисно растение во тој регион, Мак или Булк/га, од каде и потекнуваат имињата на Државите Булгарија и Македонија и географските региони и провинциите. Во сите дијалекти на мајчиниот јазик[3] кој го говори населението од горенаведените региони се користат и двата термини. Следствено двете имиња го имаат истото значење и потекло дадено од локалните жители на нивниот мајчин јазик. Разликата е што во западните дијалекте почесто се користи името Мак а во источните дијалекти името Булг/ка.

bulka

 

bulka 2

Античниот мит за „Градините на Мида[4]“ и „Орфејските Мистерии“, „Хиперборејците“ и учења се тесно поврзани со ова растение. Ова растение е застапено како украс во материјалната и духовната култура на автохтоното население од горенаведените територии уште од периодот на Антиката. Доказ за тоа може да се најде во археолошките пронајдоци од една раноантичка некропола кај Исар, Марвинци, според кои направена е скулптура и е поставена на еден од мостовите на Вардар во центарот на Скопје. Меѓубројните погребни дарови таа е погребена со кандило во облик на ча/ушка на Мак или Булга/ка. Макот како инспирација за уметнични дела е користен и во други наврати при создавање личен накит. Исто така многу често е присутен во народните носии како флорален мотив и често се употребува во надри медицината од локалните жители и има важен удел во духовноста на локалното население. Присутен како симбол е и на Државниот Грб на Македонија а боите на растението и неговите цветови се застапени на Булгарското национално знаме.

bulka 3

bulka 4

Едно растение, еден јазик, еден народ, едното исто име, Една Држава...!?

Македонија


[1] Гласот ‘ъ’ во западните дијалекти се изговара ‘у’

[2] Гласовите ‘г’ и ‘к’ се гутурали и многу често во дијалектите ги заменуваат местата. Исто така ‘к’ може да стане звучен односно  да премине во ‘г’ во зависност од положбата во која се наоѓа во зборот и кој глас му претходи и да дојде до едначење по звучност. Или во случај да му претходи сонант кој е позвучен од звучните консонанти и може да го претвори безвучниот консонант кој следи по него во неговиот соодветен звучен консонантски пар.

[3] Кој претставува еден ист јазик со повеќе дијалекти кој се разликува од сродните јазици во околината како на пример Српскиот или Украинскиот.

[4] Кои географски се сместуваат и во Тракија и во Македонија