Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Fri, 24 Feb 2017 08:05:14 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Мистериите на планината Кожуф http://mn.mk/kultura/12918-Misteriite-na-planinata-Kozuf http://mn.mk/kultura/12918-Misteriite-na-planinata-Kozuf kozuf1-180Планината Кожуф е полна со мистерии. Треба ли веднаш да се каже дека рудникот Алшар, на планината Кожуф кај Кавадарци, во изминативе години, па и децении е веќе доволно истражен за да се донесат релевантни научни заклучоци: во него во изобилство ја има талиумовата руда лорандит, која е природен детектор на “неутрино”, честичка која од Сонцето до Земјата патува за 8 минути. Со други зборови, тој единствено ги препознава реакциите што доаѓаат директно од јадрото на Сонцето.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Feb 2017 02:02:00 +0000
Масленица - руска Прочка во сабота во градот на Свети Никола http://mn.mk/kultura/12917-Maslenica---ruska-Procka-vo-sabota-vo-gradot-na-Sveti-Nikola http://mn.mk/kultura/12917-Maslenica---ruska-Procka-vo-sabota-vo-gradot-na-Sveti-Nikola maslenica-180Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија, Македонско-руската стопанска комора и Општина Свети Николе организираат прослава на рускиот празник Масленица (руска Прочка).

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Feb 2017 02:01:00 +0000
Свети Трифун http://mn.mk/kultura/12901-Sveti-Trifun http://mn.mk/kultura/12901-Sveti-Trifun sveti-trifun-180Свети Трифун се празнува на  14 февруари според новиот (или на 1 сечко според стариот) календар. Во повеќе краишта на Македонија на овој ден рано наутро се одело во црквата каде што попот пеел молитва и светел вода. Од оваа вода за која се смета дека со осветувањето е ослободена од сите негативни демони и има лековита моќ, луѓето земале во шишиња и ги прскале лозјата при што го изведувале и обредното закројување.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Feb 2017 05:31:36 +0000
Големиот комита со турски офицери http://mn.mk/kultura/12900-Golemiot-komita-so-turski-oficeri http://mn.mk/kultura/12900-Golemiot-komita-so-turski-oficeri goce-delcevКога Гоце Делчев еднаш одел по организациона  работа низ Леринско, зад него се движела голема потера од турски аскер. Гоце Делчев отседнал во куќата на селскиот раководител.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Feb 2017 05:28:25 +0000
АЛКОМЕНА ПОСВЕДОЧЕНА НИЗ АРХЕОЛОГИЈАТА http://mn.mk/kultura/12899-ALKOMENA-POSVEDOCENA-NIZ-ARHEOLOGIJATA http://mn.mk/kultura/12899-ALKOMENA-POSVEDOCENA-NIZ-ARHEOLOGIJATA alkomena-180Тоа што сега може да се види како остаток од некогашната Алкомена кај Бучин се остатоци од керамика неколку пишувани документи на плочи со името на Алкомена, понкоја монета , понекој сад и слично. На платото на ридот наречен Тупало можи да се забележи обзидис од Алкомена во ист мермет и исти украсувања како кај сите други антички градови во Пелагонија. Наликува на Персида кај Црнобуки што таткото на Персеј  царот Филип Пети  го изградил за синот и го нарекол со исто име, по традиција во Македонија, градовите да се именуваат по царевите и боговите.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Feb 2017 05:16:45 +0000
ИНФОРМАЦИЈА од извршен увид и детална анализа кај концесионерите кој вршат експлоатација на термоминерални води со цел утврдување на количините на води кои би биле на располагање за изградба на нови објекти http://mn.mk/kultura/12870-INFORMACIJA-od-izvrsen-uvid-i-detalna-analiza-kaj-koncesionerite-koj-vrsat-eksploatacija-na-termomineralni-vodi-so-cel-utvrduvanje-na-kolicinite-na-vodi-koi-bi-bile-na-raspolaganje-za-izgradba-na-novi-objekti http://mn.mk/kultura/12870-INFORMACIJA-od-izvrsen-uvid-i-detalna-analiza-kaj-koncesionerite-koj-vrsat-eksploatacija-na-termomineralni-vodi-so-cel-utvrduvanje-na-kolicinite-na-vodi-koi-bi-bile-na-raspolaganje-za-izgradba-na-novi-objekti eksploatacija-na-termomineralni-vodi-180Со усвјувањето на Информација од извршениот увид и детална анализа кај концесионерите кој вршат експлоатација на термоминерални води со цел да се утврдат количините на води кои би биле на располагање за изградба на нови објекти т.е. постапувајќи по заклучоците содржани во истата се дава можност за регулирање на искористување на термоминералните води и до други заинтересирани лица, како и решавање на одредени прашања поврзани за земиштето со цел забрзување на процедурите за изградба на спа-објекти од страна на заинтересираните концесионери и други субјекти.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Feb 2017 02:04:00 +0000
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЛИТЕТИ СО ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/kultura/12869-KARAKTERISTIKI-NA-LOKALITETI-SO-TERMOMINERALNI-VODI-VO-REPUBLIKA-MAKEDONIJA http://mn.mk/kultura/12869-KARAKTERISTIKI-NA-LOKALITETI-SO-TERMOMINERALNI-VODI-VO-REPUBLIKA-MAKEDONIJA BanjaStrnovac-180Термоминерална вода “Бањски Рид“ с. Катланово, општина Петровец се наоѓа на околу 25 км ЈИ од Скпоје. Доделен е под концесија за експлоатација на 30 години на “Катлановска Бања“- Петровец. Експлоатација се врши од една експлоатациона дупнатина Д-1 со капацитет од 6,0–8,0 l/s. Водата е со температура од 56 0С, а се користи за балнеологија и рекреација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Feb 2017 02:03:00 +0000
ЕНЕРГЕТСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИ РЕСУРСИ http://mn.mk/kultura/12868-ENERGETSKA-VALORIZACIJA-NA-HIDROGEOTERMALNI-RESURSI http://mn.mk/kultura/12868-ENERGETSKA-VALORIZACIJA-NA-HIDROGEOTERMALNI-RESURSI MapaG-01-180Према видот и степенот на искористеност хидрогеотермалните ресурси во Република Македонија засега се искористени во многу мал обем. Најголем дел од хидрогеотермалните ресурси се користат во бањите за балнеолошки цели. Према статистиките хидрогеотермалните ресурси учествуват со 0,4 % во вкупното производство на енергија во Република Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Feb 2017 02:02:00 +0000
ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/kultura/12867-TERMOMINERALNI-VODI-VO-REPUBLIKA-MAKEDONIJA http://mn.mk/kultura/12867-TERMOMINERALNI-VODI-VO-REPUBLIKA-MAKEDONIJA banja-bansko-180На територијата на Република Македонија регистрирани се повеќе од 25 извори со термоминерални и геотермални води со температура поголема од 21 0C, со проценета сумарна издашност преко 500,0 l/s, од кои позначајни се:

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Feb 2017 02:01:00 +0000
Појава на богомилството http://mn.mk/kultura/12845-Pojava-na-bogomilstvoto http://mn.mk/kultura/12845-Pojava-na-bogomilstvoto sv-naum-i-bogomilite-180Богомилството е верско учење во средновековна Македонија и пошироко. Се појави како реакција на социјалното раслојување што настана како резултат на воведувањето на феудализмот и на поддршката на власта од страна на официјалната христијанска црква. Богомилството било дуалистичко учење според кое реалниот свет го создал не Богот, туку ѓаволот. Богомилите го отфрлале крстот како свој верски симбол, не граделе цркви и своите обреди ги вршеле на отворен простор, ја осудувале црковната хиерархија и сметале дека Исус не бил Син божји, туку обичен човек. Името го добиле по попот Богомил, по кого, пак, е наречено селото Богомила.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 01 Feb 2017 10:09:08 +0000