Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 19 Sep 2020 21:30:03 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk СВЕЧЕНО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ВО 1978 ГОДИНА (22) http://mn.mk/kultura/18882-SVECENO-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA--SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-1978-GODINA-22- http://mn.mk/kultura/18882-SVECENO-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA--SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-1978-GODINA-22- 3.7.3

ДЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 16 Sep 2020 07:23:31 +0000
ОД СИНОТ НА ЛЕА И ЈАКОВ ЗАВУЛОН, ДО ВНУКОТ НА ЈЕХОНИЈА ЗАВУЛОН (15) http://mn.mk/kultura/18881-OD-SINOT-NA-LEA-I-JAKOV-ZAVULON-DO-VNUKOT-NA-JEHONIJA-ZAVULON-15 http://mn.mk/kultura/18881-OD-SINOT-NA-LEA-I-JAKOV-ZAVULON-DO-VNUKOT-NA-JEHONIJA-ZAVULON-15 3.7.0

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“:  Завулон - синот на Леа и Јаков, родоначелник на Завулоновото племе, до Зоровавел - семе од Вавилон, внук на Јехонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 16 Sep 2020 07:10:14 +0000
Во Сиднеј: ЗАНЕС (PASSION) – ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА http://mn.mk/kultura/18868-Vo-Sidnej-ZANES-PASSION-–-FOTOGRAFSKA-IZLOZBA http://mn.mk/kultura/18868-Vo-Sidnej-ZANES-PASSION-–-FOTOGRAFSKA-IZLOZBA 3.5.9

Тони Наумовски: Камерата е креативен алат за да се каптивира најубавото

Покрај големите рестрикции од епидемијата, уметноста треба да се култивира и искажува за да ни помагне да излеземе од најтешките моменти од нашиот живот од нашата дневна егзистенција и да покажеме дека убавината на природата ќе не надживее и поради тоа треба му се опдушевуваме на животот. Ете тоа беше и мотото на најновата фотографска поставка во крадската библиотека во Когра (Сиднеј) под името „Passion- Занес“ на кои се застапени десет фотографи, членови на Фотографскиот клуб St George Motorboat во Сиднеј кои преку своите фотографски дела прикажаа дел од својот живот, љубов, занес и сон во околината во која живеат и творат.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Sep 2020 08:44:55 +0000
ПОСВЕТЕНО ДЕЛО НА ПОКЛОНЕНИЈАТА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (21) http://mn.mk/kultura/18863-POSVETENO-DELO-NA-POKLONENIJATA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-21- http://mn.mk/kultura/18863-POSVETENO-DELO-NA-POKLONENIJATA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-21- 3.4.7

ДЕВЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

Делото „40 поклоненија пред гробот на Св. Кирил Философ во Рим”, чиј автори се д-р Вера Стојчевска-Антиќ, Славе Николовски-Катин и викарниот епископ хераклејски Климент е едно од значајните изданија на книгоиздателството „Македонска искра” (2008) на 228 страници. Во ова издание се одразени повеќеродни дејности, манифестации, собири, институции, личности, изданија и други активности кои се носители на името, дејноста, работата, на светите Кирил и Методиј и нивните ученици.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Sep 2020 07:35:10 +0000
ОД ТЕРМИНОТ ЖЕНА – МАЈКА, ДО ЗБОРОТ ЗАВЕТ ИЛИ СОЈУЗ СКЛУЧЕН МЕЃУ БОГ И НЕГОВИОТ НАРОД - ЕВРЕИТЕ (14) http://mn.mk/kultura/18862-OD-TERMINOT-ZENA-–-MAJKA-DO-ZBOROT-ZAVET-ILI-SOJUZ-SKLUCEN-MEGU-BOG-I-NEGOVIOT-NAROD---EVREITE-14 http://mn.mk/kultura/18862-OD-TERMINOT-ZENA-–-MAJKA-DO-ZBOROT-ZAVET-ILI-SOJUZ-SKLUCEN-MEGU-BOG-I-NEGOVIOT-NAROD---EVREITE-14 3.4.4

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од терминот Жена како мајка Марија, до изразот Завет - сојуз склучен меѓу Бог и Неговиот народ Евреите

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Sep 2020 07:17:19 +0000
ОД ЕРУСАЛИМ – ДРЕВНИОТ ГРАД НА МИРОТ, ДО МЕТАЛОТ ЖЕЛЕЗО (13) http://mn.mk/kultura/18849-OD-ERUSALIM-–-DREVNIOT-GRAD-NA-MIROT-DO-METALOT-ZELEZO-13- http://mn.mk/kultura/18849-OD-ERUSALIM-–-DREVNIOT-GRAD-NA-MIROT-DO-METALOT-ZELEZO-13- 1er

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од Ерусалим - градот на мирот; древен град со голема политичка моќ и со природно добра положба, до металот железо од кои биле изработени украсните предмети и амајлиите

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 01 Sep 2020 23:00:00 +0000
Иван ТРПОСКИ : Сеќавање на мојот прв настап на Поетската Манифестација „Мостови“ во Струга 1987 год. http://mn.mk/kultura/18850-Ivan-TRPOSKI--Sekavanje-na-mojot-prv-nastap-na-Poetskata-Manifestacija-Mostovi-vo-Struga-1987-god http://mn.mk/kultura/18850-Ivan-TRPOSKI--Sekavanje-na-mojot-prv-nastap-na-Poetskata-Manifestacija-Mostovi-vo-Struga-1987-god Ivan TrpkovskiСеќавање: ВО ПРЕСРЕТ НА ОВОГОДИШНИТЕ СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 01 Sep 2020 23:00:00 +0000
ДОСТОЈНА ПОЧИТ НА ДРЖАВНАТА И ЦРКОВНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (20) http://mn.mk/kultura/18851-DOSTOJNA-POCIT-NA-DRZAVNATA-I-CRKOVNATA-DELEGACIJA-NA-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-20 http://mn.mk/kultura/18851-DOSTOJNA-POCIT-NA-DRZAVNATA-I-CRKOVNATA-DELEGACIJA-NA-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-20 1dos

ОСМО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 01 Sep 2020 23:00:00 +0000
ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА-ПРАЗНИК НА МАЈКАТА НА ЖИВОТОТ http://mn.mk/kultura/18834-GOLEMA-BOGORODICA-PRAZNIK-NA-MAJKATA-NA-ZIVOTOT http://mn.mk/kultura/18834-GOLEMA-BOGORODICA-PRAZNIK-NA-MAJKATA-NA-ZIVOTOT 1bogor

ЗА МНОГУ ГОДИНИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Thu, 27 Aug 2020 23:00:00 +0000
ОД ЗБОРОТ ЕЛ – БОГ, ДО ХРИСТИЈАНИНОТ ЕРАСТ КОЈ ПАТУВАЛ ВО МАКЕДОНИЈА (12) http://mn.mk/kultura/18823-OD-ZBOROT-EL-–-BOG--DO-HRISTIJANINOT-ERAST-KOJ-PATUVAL-VO-MAKEDONIJA-12 http://mn.mk/kultura/18823-OD-ZBOROT-EL-–-BOG--DO-HRISTIJANINOT-ERAST-KOJ-PATUVAL-VO-MAKEDONIJA-12 1el

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги

претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините...

кои се во „Библискиот речник“: од зборот Ел – кој има значење на Бог

во древните семитски јазиц,и до христијанинот Ераст – кој како

помошник на апостол Павле со Тимотеј патувал во Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 25 Aug 2020 23:00:00 +0000