Среда, 11 Јули 2018    Печати
Димитар Тодев

Dimitar Todev

Димитар Лазаров Тодев (16. VI 1873 – 16. III 1952) e македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење и деец на Македонската револуционерна организација. Познат како Минѓо или Минџо Тодев, бил учесник во аферата Мис Стоун, Илинденското востание, Првата балканска војна и Првата светска војна. За време на Илинденското востание 1903г. заедно со Костадин Молеров и Антон Шипков бил во Горскиот штаб, кој ги раководел воените дејства во Разлошко.

Димитар Тодев е роден на 16 јуни 1873 година во разлошкото село Банско, во трговско семејство. Потекнува од патриотско семејство, од големиот бански род на Тодеви. Неговиот татко Лазар Николов Тодев по Руско-турската војна, учествувал во Македонското (кресненско) востание (1878 - 1879 година).

Димитар Тодев прво се образува во родното место, а потоа завршува V класа на машката гимназија во Солун, каде што соученик му бил Гоце Делчев. Од есента 1891 година тој учителствува една година во своето родно село, а потоа бил ангажиран во трговијата со дрва.

Во 1896 година Делчев станува главен учител во Банско и формира револуционерен комитет.  Тодев кој влегува во Македонската револуционерна организација, бил поставен за прв претседател на револуционерен комитет и раководи  со Разлошкиот околиски комитет. На оваа позиција останал до 1903 година.

Во 1901 година, Тодев учествувал во аферата Мис Стоун. За вмешаност во аферата тој е уапсен од страна на властите и сурово мачен. По ослободувањето, тој заминал во Бугарија, а во Македонија се вратил во предвечерието на Илинденското востание.

Во јули 1903 година, Тодев се вратил во Банско. Во овој период во Разлошко биле преземени најобемните подготовки за востанието. По Серскиот окружен конгрес, тука бил одржан Околиски конгрес на кој имало делегати од Банско, Мехомија и од селата Бачево, Годлево, Добриниште, Белица, Јакоруда, Бања, Елешница, Горно и Долно Драглиште и други.  Тогаш Разлошко располагало со значајни чети и војводи. Тука биле: Борис Голев, Родон Тодев, Тасе Фурнаџиев, Костадин Колчагов, Саве Мехомиски, Милош Колчагов, Симеон Молеров, Георги Галев, Јонко Вапцаров, Костадин Молеров и Димитар Лазаров Тодев - Минѓов.

Димитар Тодев бил делегат од Разлошко регион на конгресот на Серскиот револуционерен округ, на кој е изработен план за востаничките дејства. За време на Илинденското востание, во текот на летото на 1903 година, заедно со Костадин Молеров и Антон Шипков бил во горскиот штаб, кој ги раководел воените дејства во Разлошко.

На чело на голема чета Тодев се борел со Турците во месноста Суходол крај Банско. По поразот на востанието, тој се повлекол во Бугарија.

Димитар Лазарев Тодев зел учество во Првата балканска војна во 1912 година. Тој се борел како доброволец во чета на 3 Солунска дружина на Македонско-одринското ополчение. За покажаната храброст тој е носител на крстот "За храброст" IV степен.

Исто така, тој учествувал и во Првата светска војна.

По војните Тодев живее во Пазарџик, а од 1924 година во Софија, каде се занимава со трговија.

Димитар Тодев починал на 16 март 1952 година во Софија.