Среда, 30 Јуни 2021    Печати
КАМЕНОТ ЗБОРУВА: БОг е зБОр А НЕ СЕНОЛИТИЧКАТА „ТРАЈНОСТ“

1drv1

Најстарото дрво во Египет денес се смета дека е во Матариа, поврзано со божествената моќ, Богородица Марија и светата фамилија

Ова толкување на зборовите од речникот составен спрема дешифрирањата на старомакедонскиот јазик на „Каменот од Розета“ (Тентов/Бошевски, МАНУ) е засновано на поетска слобода на авторот на овој мини есеј, под буквата В. Асоцијациите на зборови од речникот на Тентов/Бошевски, во мини есејот вклучуваат современи поими и научна пракса кои се во биотехнолошки оптек, во потрага по вечноста (биомедицина, метилација, сенолитика, 21 век). Текстот е продолжение по А и Б.

В.

27. еВ ... Вее векување на градбата? Лекување од старост, смрт? Улогата на метилација е кај Бог.

28. ИеВ ...  Веат мајсторите маркери за обнова на вечноста? Но Бог е дрвото на животот. Вечност.  

29. Н ИеВ ... Веини. Воини сме - од почва до небо садиме, храниме, градиме. БоГ во нас Е.

30. еВеВ ... Веве. В. Во. Во закон го држиме редот, природата. На четири гео-страни. Бесконечно.

31. Н оТеВеВ ... ВеВеТо Н. Во државата наша: природен мир, среде смртоносен свет. СеМир...  

32. еНеВ ... ВеНе. Вне. Внесе. Создаде. СоТвори. Родителот на Се’ во се’. Раѓа дрвја. Свет живот.

33. еЗеВ ... ВеЗе. Запишува писмо и во Камена Ружа. И во дрвен год. Божји код. Тело небесно.

34. НеЗеВ ... Везен. Напишан - зборот на БоГ. Не натприродни магии на копачи, крадци, гробари.   

35. еЌеВ аН ... Навек. Вечен. За секогаш законот на Се’ во вСелената вселен, и во човеков ген.

36. НьВоКеВ ... Вековен. Ист, а тековен. Математички модел. А гробарите бушат гени, mode RNA.

37. НеВаН ... Навен. Модел направен: Келиите стареат во тела, градби. Но духот е НаВеН за навек.

38. ВВ ... В. Во. ВОвед во внатрешноста. ЈаВуВање од зад ВидуВање. ВО тајни формули: Вечност.                          

39. ооВ ... Вода. Водач во радост – Живот. Во - СпроВодник низ Вода, ВозДух, Земја, Светлина...  

40. оТооВ ... Водата. Водач Сончев. А смртен ВојВода води биотехнолошки војни против смртта!?

41. АооВ ... Воа. Оваа војна за Во(д)а ќе ве води и на други мои тела небесни. Бесмртност барате?

42. ИооВ ... Вои. Овие     строители ќе се рушители ако абортираат остарени келии, со сенолитици. 

43. ооЈооВ ... Овој. Ова тело не е на ѕверови и глувци. НаРод, човек - мој лик и закон е. Што сте?!

44. ьЈооВ ... Вој. Вај. Овој Човек од Горна река е, оној од Долни С’лив. Сите исти садови – слиени.  

45. ооЈооВаН ... НаВојо. На Ваја земја Божја страдањето-смртта очовечуваат. Не генски инжењери.  

46. ьуЃ ооЈооВаН ... НаВојоЃу. На овој Е-Ѓу-пет: Ѓу’л, цвет, прастарите дрвја носат самообнова.

47. ьВ ... В. Вишна. Внатрешна. В’ншна. Староста носи смрт, во коски, мозок. Не плаши се. Бог е.

48. ооЈьВаН ... НаВ’јо. Најврвно. Во тебе – Бог (ре)програмира матични клетки. Стебло за Навек. 

1drv111

И дрвото се регенерира, дава вода и плодови. Но и дрвото не е вечно, како ни матичните клетни во човековото тело. Биоинжењерингот е фарса во потрага по совладување на стареењето на телото и неговото умирање. Бог е Семоќен, Сезнаен Седржател (излечител, Јахова Рафа, יְהֹוָה רָפָא) на трајното, вечно продолжение на духот, душата енергијата, фреквенциите, ткаење на струните на постоењето.

1Marija Emilija KukubajskaМарија Емилија Кукубајска