Среда, 05 Јуни 2019    Печати
СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ

savo kostadinovskiСаво Костадиновски

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Секоја буква е огледало

на Вашиот кириличен сон -

сон

кој заветно сме го изодувале

и го изодуваме

и по средината на историјата

па

колку таа

и да имала

изместени времиња

наспротив вистината

на нашето писмо.

Затоа

низ времето со време

не Ви се потроши ниту славата

ниту името

штом секој Македонец

глано ќе проглаголи

со гласот на кирилицата.

Всушност

Вашите идеи

се престорени во стварност

и како ѕвездени патеки

врват

по атласот на словенската писменост.