Среда, 27 Април 2022    Печати
САВО КОСТАДИНОВСКИ : ИСУС ХРИСТОС

1Savo САВО КОСТАДИНОВСКИ : ИСУС ХРИСТОС

Секој ден се молела мајка му Марија,

во нејзината убава младост:

сакана рожба Господ да £ даде,

да £ се исполни куќата со радост.

Молбите ги слушнал, се смилувал Господ,

како во Библијата што стои:

се родило дете, го крстиле Христос.

Го чувала мајката ко очите свои.

Кога пораснал Христос, за себе сознал

дека поседува натприродна моќ.

Го ширел своето благородно учење,

со своите ученици, ден и ноќ.

Но, неговите противници го изложиле

на едно јавно и големо измачување.

Подоцна му признале дека е божји син,

со Христовото свето воскреснување.

Набргу потем светот се сменил.

Народот го осознал до прекумера.

Со спасителот, со божјиот син