Коментари
Среда, 16 Август 2017 03:03   
Европските лингвисти за македонскиот јазик меѓу двете светски војни

Tihomir Karanfilov-001

Тихомир Каранфилов

Во текот на XIX и XX век македонскиот јазик го привлекува вниманието на европските лингвисти. Повеќе познати слависти кои го истражуваат, многу одамна ќе укажат на посебноста на македонскиот јазик и ги побиваат тезите на тогашната српска и бугарска пропаганда. Меѓу двете светски војни во европската наука се појавуваат повеќе познати слависти како Антоан Меје, Андре Мазон, Андре Вајан и Мјечислав Малецки, со резултатите од проучувањата на Македонија. На прашањето дали се македонските говори српски или бугарски, тие повеќе или помалку заклучуваат како и францускиот лингвист Антоан Меје кој во 1928 година пишува: „Говорите на Македонија се дел на јужнославјанската група... Нивните говори, ...не се заправо ни српски ни бугарски, особено ако се мисли на писмениот бугарски јазик којшто се базира врз говори доста оддалечени од македонските говори.“

Повеќе...
 
Среда, 16 Август 2017 03:02   
ЕДНО Е ЈАВНА УПОТРЕБА НА МАЈЧИН ЈАЗИК, А ДРУГО Е СЛУЖБЕН ЈАЗИК ВО ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

todor-petrov

Тодор Петров

ЕДНО Е ЈАВНА УПОТРЕБА НА МАЈЧИН ЈАЗИК, А ДРУГО Е СЛУЖБЕН ЈАЗИК ВО ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ВО НЕЈЗИНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ!

Законот за јазиците најдобро го илустрира Али Ахмети, кој никогаш и никаде не зборува Македонски јазик, ако сакате да го разберете задолжителен ви е преведувач!

Се навикнавме на една тирада: Кога власта ќе згреши, оправдание бара во опозицијата, со зборовите “Кога опозицијата беше на власт и тие го сторија истото!“

Па, заради тоа е смената на власта, новата Влада да не ги повторува грешките на претходната што заминала!

Што се однесува до Предлог-Законот за јазиците на СДСМ и ДУИ, манипулаторите велат: “Двојазичноста во државата ја воведе ВМРО-ДПМНЕ во Законот за употребата на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, што Собранието го донесе на седницата одржана на 4 август 2008 година?!

Ако Предлог-Законот за јазиците од СДСМ и ДУИ е ист со Законот за употребата на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа што Собранието на Македонија го донесе на седницата одржана на 4 август 2008 година на предлог на тогашната Влада на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, тогаш зошто се предлага нов Закон во 2017 година? Вистсината е, дека очигледно не станува збор за ист Закон за јазичните права, туку за решенија во кои е уредено многу повеќе од претходниот Закон, за жал, или за наесреќа, во спротивност со Уставот и Охридскиот рамковен договор.

Да нема недоразбирања и манипулации во јавноста, треба да биде јасно: ЕДНО Е ПРАВО НА ГОВОР НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК И НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО ЈАВНАТА КОМУНИКАЦИЈА, ДРУГО Е СЛУЖБЕН ЈАЗИК КАКО ОБВРСКА НА ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКАТА И ВО НЕЈЗИНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ!

ЕДНО Е СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ОПШТИНИТЕ КАДЕ ШТО СЕ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ ВО ОПШТИНАТА, А СОСЕМА ДРУГО Е ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ СЛУЖБЕН ЈАЗИК НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКАТА И ВО НЕЈЗИНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ!

Едно е јавна употреба во образованието, културата, информирањето, вероисповедта на мајчин јазик, но сосема друго е тој мајчин јазик да биде службен јазик на целата територија на Републиката и во нејзините меѓуанродни односи!

Правото пратениците да може да говорат на пленарна седница и на седница на работните тела на Собранието не е двојазичност во државата!

Ќе виде некој патоказ на македонски јазик и на албански јазик, и веднаш ќе искоментира: Аха, двојазичност! Ќе види некој банкомат со упатство на македонски јазик и на албански јазик, и веднаш ќе искоментира: Аха, двојазичност! ТОА НЕ Е ДВОЈАЗИЧНОСТ!

ДВОЈАЗИЧНОСТ Е АКО ЈАЗИК РАЗЛИЧЕН ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СТАНЕ СЛУЖБЕН ЈАЗИК ВО СИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ВО ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКАТА И ВО НЕЈЗИНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ!

А, ЈАЗИК ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ДА БИДЕ СЛУЖБЕН ЈАЗИК НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКАТА И ВО НЕЈЗИНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ, значи сите институции, нотари, извршители, на целата територија на Републиката задолжително да имаат преведувачи на албански јазик, затоа што казната е 4.000-5.000 евра за институцијата и 1.200-1.500 евра за службеното и одговорното лице, доколку на оној кој ќе се обрати на албански јазик, не му се одговори на албански јазик, односно не му се “овозможи користење, употреба и примена на албанскиот јазик и писмо во било која постапка како и спроведување на тие постапки на тој службен јазик и писмо!

Да се надмине овој дизбаланс од потребните преведувачи, лектори, редактори на албански јазик во институциите низ државата, Владата предлага формирање на Агенција за преведување, која мора да има неколку стотини вработени, најмалку, во почетокот, затоа што се албанизира целата држава Македонија! Целата коресподенција мора да биде војазична! Ваква лудост не предлагаат богати држави во Европската Унија, Канада, Австралија, САД, Јапонија, Кина, Руската Федерација... Ама, еве Зоран Заев и неговите ментори сметаат дека тоа е можно во експериментот Македонија!

Значи, не станува збор за унапредување на албанскиот јазик, туку за обврска на албански јазик да говорат само Албанците, а Македонците и припадниците на другите малцински етнички заедници да го знаат албанскиот јазик за да им возвратат на истиот јазик.

Зошто казни за Македонците? А, зошто не исти казни за сите Албанци во државната и јавната администрација, ако им се обрати Македонец и припадник на друга малцинска етничка заедница, на Македонски јазик или на друг мајчин јазик, а тие не им одговорат на Македонски јазик, затоа што не го знаат, односно не го зборуваат Македонскиот јазик!?

Дали Владата има информација за процентот на Албанците во државната и јавната администрација кои не го познаваат односно не го зборуваат Македонскиот јазик, кој е службен јазик на целата територија на Републиката и во нејзините меѓународни односи? А, е голем! Што со тие државни и јавни службеници, избрани и именувани носители на јавни функции? И, знаете зошто е тој јаз? Бидејќи сепарацијата е институционализирана во образоаванието, а Македонскиот јазик не се учи од прво одделение во школите каде наставата се изведува на друг јазик различен од Македонскиот јазик! Таа системска деформација се мултиплицира до крајот на животот, децата Албанчиња повеќе не го зборуваат Македонскиот јазик до крајот на својот живот! Предметот македонски јазик во наставата станува пародија!

Дали некој е свесен во каква авантура, односно системска и систематска блокада Владата на СДСМ и ДУИ ја туркаат државата и општеството во целина, односно државната и јавната администрација? Можеби истиот текст на Закон за јазиците го договарале и ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ?! Но тоа, не ја оправдува ниту Владата на СДСМ и ДУИ, ниту ВМРО-ДПМНЕ!

Законот за јазиците на Владата на СДСМ и ДУИ практично воведува обврска за албанскиот јазик да го знаат сите државни и јавни службеници, а Албанците воопшто и да не мора да го знаат или зборуваат Македонскиот јазик, како што тоа многу практично го демонстрира Али Ахмети! Али Ахмети никогаш и никаде пред медиуми и во институциите не зборува Македонски јазик, воопшто! Таа проекција е реалноста во Македонија!

Предлог-Законот за јазиците не го унапредува албанскиот јазик, туку Албанците ги гетоизира! Предлог-Законот за јазиците значи системска и систематска мајоризација врз нацијата во целина, од страна на едно албанско малцинство!

А, практично треба, прво секој да полага Македонски јазик, и тој што не го знае или не го зборува, да изгуби лиценца да биде државен или јавен службеник, односно да не може да работи и да се вработи во државната и јавната администрација на целата територија на Македонија и во нејзините меѓународни односи!

И уште нешто, а многу важно: Ако странките поседуваат ист документ на Македонски јазик и на албански јазик кои, за жал нема да се исти поради лошиот превод. Бидејќи и Македонскиот јазик и албанскиот јазик се еднакви, кој документ на кој јазик ќе биде важечки во судска, управна и извршна постапка?

Ваков експеримент со Предлог-Законот за јазиците во Македонија е неуспешен дури и со сета можна алхемија, што не постои!

Плус, ваков закон се носи на реципроцитетна основа меѓу две држави: Што за Албанците во Македонија, тоа за Македонците во Албанија! Некој ќе додаде, Македонците во Албанија немаат кадровски капацитет! Немаат затоа што таму Тирана признава само 5.000-6.000 Македонци во девет села во областа Мала Преспа. Тирана не ги признава Македонците на целата територија на Албанија. Таа судбина е иста за сите припадници на националните малцинства во Албанија - Македонци, Грци, Власи, Роми, Срби, Црногорци, Бошњаци и Еѓиптјани. Во Албанија до вчера имаше казни за сите кои на попис се декларираат било што друго освен за Албанец. Тирана не признава дека во таа држава бројот на припадниците на националните малцинства е речиси 40% од вкупното население! Репресијата и дискриминацијата за не-Албанците во Албанија го сториле своето!

Предлог-Законот за јазиците на Владата на СДСМ и ДУИ, НЕ СМЕЕ ДА СЕ ДОНЕСЕ, ЗАТОА ШТО ЈА РУШИ ДРЖАВНОСТА НА МАКЕДОНИЈА И Е ВОВЕД ВО БАШИБОЗУК!

 
Среда, 16 Август 2017 03:00   
Хари рамо до рамо со Командант Форина

rubin-jovanovski
Дипл.Екк, Рубинчо В.Јованоски од Прилеп

Хари рамо до рамо со Командант Форина на одбележувањето на годинашната манифестација на 114 години од Илиндеското востание и 73 години од првото заседание на АСНОМ се виде на дело големата поларизација особено кај македонскнот електорат.

Повеќе...
 
Среда, 09 Август 2017 03:06   
Власта мора да размислува за македонскиот народ!

svekrva
Свекрва

Во чадот на пламените јазици кои го голтаат шумското богаство на земјата и еуфоријата околу Супер Купот меѓу Реал Мадрид и Манчестер јунајтед во Скопје, речиси без поголема бука помина договорот со Бугарија, а сега актуелната власт го турка законот за јазиците и предлог стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Македонија. Сите овие заедно можат целосно да го изменат ликот на татковината каква што ја познаваме.

Повеќе...
 
Среда, 09 Август 2017 03:05   
ИЛИНДЕНСКА САГА

makedonska-nacija-logo-90
Македонска нација

Уште колку Илиндени треба да поминат за да научат дека на веков и светов има Македонци ?

Повеќе...
 
Среда, 09 Август 2017 03:03   
Македонците мора да се помират и обединат

aleksandar-dzepovski
Александар Џеповски

Македонците мора да се помират и обединат. Тоа ќе се случи, но прашање и кога и дали ќе биде на време ?

Повеќе...
 
Среда, 09 Август 2017 03:02   
Грчки „Ризпоспастис“: „Илинден, херојско востание на македонскиот народ“

Tihomir Karanfilov-001

Тихомир Каранфилов

„...Револуционерните традиции на македонскиот народ, кој од 1913 година се наоѓа поделен меѓу три капиталистички држави (Грција, Бугарија и Србија), го има како централен светол белег вооруженото востание на св. Илија (Илинден) на 2 август 1903 година..“ -  пишува грчкиот весник „Ризоспастис“ на 2 август 1934 година.

Повеќе...
 
Среда, 09 Август 2017 03:00   
Прилепски големи ралики во раководењето на институциите

rubin-jovanovski
Дипл.Екк, Рубинчо В.Јованоски од Прилеп

Во една економски не многу стабилна држава како што е за жал и нашата мила и низ векови напатена Ренублика Македонија секоја личност при промена на Извршната власт сака да биде назначен на раководно несто во институција каде истата е под капата на државата.

Повеќе...
 
Петок, 04 Август 2017 23:41   
БЕЈЛИ, И СЕ’ Е МОЖНО?

Todor-Petrov-2aПишува Тодор ПЕТРОВ

Повеќе...
 
Среда, 02 Август 2017 03:05   
Македонија слави 114 години од Илинден и 73 години од АСНОМ

svekrva
Свекрва

Пред 114 години, на 2 август 1903  година пламна големото македонско востание во историјата познато како Илинденско востание. Тоа востание е една славна епопеја на револуционерната борба на македонскиот народ, на неговиот незадржив стремеж за слобода и независност, за сопствена македонска држава. Овој стремеж ќе се оствари на вториот Илинден, на 2 август 1944 година, во манастирот „Св. Отец Прохор Пчински, каде пред 73 години на Првото заседание на АСНОМ беше возобновена македонската држава, за потоа целосно се осамостои на 8 септември 1991 година - ден познат како трет Илинден.

Повеќе...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

На прво место

News image

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС И МПЗ “АНДОН ЛАЗОВ ЈАНЕВ ЌОСЕТО“

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС И МПЗ “А...

Историја

News image

Српска пропаганда во Македонија

Српската пропаганда е разгранет систем за ширење на српското национално чувство, култура, јазик, иде...

Иселеници

News image

Солунските атентари и нивната улога за ослободување на Македонија (5)

По 29 април 1903 година друг еден настан ја возбудил Макед...

Култура и туризам

News image

Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна (1)

Научната експедиција во Македонија и Поморавија за време Првата светска војна е проект на началникот...

Фељтон

News image

Александар Македонски (2)

Сакаме да ги информираме читателите на „Македонска нација“ дека продолженијата „Алек...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.